ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5E)                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบ                  ร่างกายมนุษย์ผู้รายงาน    ณัสชญา  เมฆรุ่ง
ปี พ.ศ.        2550
                                                                                 บทคัดย่อจุดมุ่งหมายของการศึกษา                                ในการศึกษาครั้งนี้  เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้                     1.   เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 (E1/E2)

                    2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  

                    3.  เพื่อหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    เรื่อง การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์                      4.  เพื่อหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  วิธีดำเนินการศึกษา                วิธีดำเนินการศึกษา มี  4  ขั้นตอน  ดังนี้                ขั้นตอนที่ 1  การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC )  และนำเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  ไปหาประสิทธิภาพ  ซึ่งประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนบ้านท่าข้าม ( ท่าข้ามวิทยาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จำนวน  30  คน  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ  E1/E2                ขั้นตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านกม.28    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จำนวน  22  คน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง  เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์    และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  สถิติที่ใช้  คือ  ค่า t – test  แบบ Dependent                  ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  เครื่องมือที่ใช้ คือ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  สถิติที่ใช้คือ  ค่าเฉลี่ย (  )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)                 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สถิติที่ใช้คือ  ค่าเฉลี่ย (  )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  สรุปผลการศึกษา                การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบในร่างกายมนุษย์    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  (85.44 / 84.75)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...